regulamin biura tłumaczeń Vision jobs

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin świadczenia usług dotyczy wszystkich zleceń przekazywanych firmie Vision Jobs . Złożenie zlecenia firmie Vision Jobs jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu.

Vision Jobs zobowiązuje się do wykonania tłumaczenia zgodnie z zaakceptowanymi przez Vision Jobs i Klienta warunkami zlecenia, obejmującymi podany termin realizacji, warunki płatności, format pliku źródłowego oraz typ tłumaczenia.

Teksty przetłumaczone są oddawane klientowi w takim samym formacie jak pliki źródłowe.

Wielkość jednej strony obliczeniowej to 1800 znaków (łącznie z odstępami) dla tłumaczenia zwykłego i 1125 znaków (łącznie z odstępami) dla tłumaczenia przysięgłego. Do rozliczeń wykorzystywana jest suma znaków tekstu oryginalnego. Pojedyncze zlecenia są rozliczane z dokładnością do połowy strony strony.

Ochrona prywatności

Wszelkie dane Klienta są gromadzone i przetwarzane przez Vision Jobs wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zlecenia.

Vision Jobs podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Klienta i wszelkich innych udostępnianych danych, w tym w szczególności tekstów zlecanych do tłumaczenia. Vision Jobs zastrzega sobie prawo do udostępnienia tekstów oryginalnych osobom współpracującym z Vision Jobs w celu wykonania zlecenia.

Płatności

W przypadku zleceń płatnych z góry, Vision Jobs przystępuje do wykonania zlecenia z chwilą otrzymania potwierdzenia dokonania płatności. W przypadku zleceń płatnych z chwilą wykonania tłumaczenia, po wykonaniu tłumaczenia Vision Jobs udostępnia klientowi losowo wybrane fragmenty przetłumaczonego tekstu. Cały przetłumaczony tekst jest dostarczany niezwłocznie z chwilą otrzymania potwierdzenia dokonania płatności.

Wszystkie zlecenia tłumaczeń są objęte usługą Vision Jobs PayMonitor. Opłata za usługę Vision Jobs PayMonitor wynosi 49 PLN miesięcznie. Opłata jest naliczana z góry co miesiąc od daty wystąpienia zaległych należności na koncie klienta. Opłata za usługę Vision Jobs PayMonitor nie jest naliczana w przypadku, gdy klient nie posiada zaległych należności na rzecz Vision Jobs . Niezależnie od usługi Vision Jobs PayMonitor, Vision Jobs ma prawo dochodzić zapłaty należności oraz naliczać ustawowe odsetki od zaległych należności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Termin wykonania

Za termin wykonania tłumaczenia uznaje się termin wskazany w zleceniu. Vision Jobs jest zobowiązany do wykonania i udostępnienia tekstu przed upływem podanego terminu wykonania zlecenia.

W przypadku niedotrzymania przez Vision Jobs terminu wykonania zlecenia, rachunek klienta w Vision Jobs zostanie skredytowany kwotą równą 5% wartości opóźnionego zlecenia za każdy dzień opóźnienia, przy czym kwota ta nie może w sumie przekroczyć 50% wartości zlecenia. W przypadku opóźnień w wykonaniu zleceń przekraczających 15 dni, klient ma prawo odstąpić od umowy o wykonanie tłumaczenia z Vision Jobs bez ponoszenia konsekwencji finansowych.

Maksymalna odpowiedzialność Vision Jobs za zawinione przekroczenie terminu wykonania zlecenia jest ograniczona do kwoty równej 50% wartości opóźnionego zlecenia.

Reklamacje

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące jakości wykonanego tłumaczenia muszą zostać zgłoszone Vision Jobs w ciągu 3 dni od daty udostępnienia przetłumaczonego tekstu. Niezgłoszenie zastrzeżeń w ciągu 3 dni od daty udostępnienia przetłumaczonego tekstu oznacza, że klient przyjmuje wykonane tłumaczenie bez zastrzeżeń.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, Vision Jobs jest zobowiązany do usunięcia wad tłumaczenia w najkrótszym możliwym terminie. Vision Jobs może odstąpić od prawa do usunięcia wad, przy czym w takim przypadku klient ma prawo do otrzymania zwrotu 50% zapłaconej kwoty odpowiadającej fragmentom przetłumaczonego tekstu, które zostały uznane za wadliwe.

Postanowienia końcowe

Vision Jobs nie odpowiada za wszelkie straty i szkody poniesione przez klienta w związku z wykonaniem danego zlecenia. Zakres i charakter odpowiedzialności Vision Jobs jest ograniczony do przypadków wymienionych w niniejszym Regulaminie Świadczenia Usług.

Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

Stornowanie

W przypadku anulowania przez Zleceniodawcę zlecenia tłumaczenia udzielonego Vision Jobs wszelkie koszty związane z usługą muszą być do momentu anulowania opłacone.

Regulamin Biura Tłumaczeń Vision JobsRegulamin Biura Tłumaczeń Vision Jobs

tłumaczenia Dębica | tłumaczenia Oława |